2022 Directors Election

See documents and articles related to the 2022 directors election.English
If you need this election document provided in Chinese, Vietnamese, or Spanish, please send us a message requesting the translated document using the “Contact Us” link on this website.

Spanish
Si necesita que le entreguen este documento sobre la elección en chino, vietnamita o español, envíenos un mensaje solicitando el documento traducido a través del enlace “Contact Us” de este sitio web.

Vietnamese
Nếu quý vị cần tài liệu bầu cử này bằng tiếng Hoa, tiếng Việt, hoặc tiếng Tây ban nha, vui lòng gửi thư yêu cầu cung cấp bản chuyển ngữ bằng cách sử dụng đường liên kết "Contact Us" trên website này.

Chinese
如果您需要這份選舉文件的中文、越南語或西班牙語版本,請使用本網站上的「Contact Us」鏈接,向我們索取翻譯文本。